Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

 • okupljanje članova Udruge u svrhu promicanja filozofije federalizma;
 • unapređenje kulture dijaloga, kritičkog mišljenja i argumentiranja;
 • razvoj i promicanje ideje i vrijednosti federalizma;
 • promicanje ljudskih, građanskih prava i prava manjina;
 • rad na popularizaciji političke i socijalne filozofije te društvenih, politoloških istraživanja;
 • unapređenje svijesti o društveno-političkoj odgovornosti građana;
 • suradnja i umrežavanje Udruge u BiH sa srodnim udrugama u regiji i šire na međunarodnom planu i međunarodnim filozofijskim asocijacijama
  okupljenima u FISP-u, ali i drugim filozofsko-politološkim međunarodnim organizacijama;
 • podizanje svijesti mladih o značaju demokratskog federalizma i prava naroda, kritičkog mišljenja i prosuđivanja;
 • potpora istraživanju i primjeni političke filozofije upravljanja različitostima, odgovarajućih politoloških modela i područja njihove primjene;
 • analiza globalnih pitanja u području vanjske politike i međunarodnih odnosa s aspekta političke, socijalne filozofije i politologije;
  -organiziranje filozofsko-politoloških savjetovanja, stručnih edukacija i predavanja u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge, sukladno
  Zakonu;
 • istraživanje i analiza društveno-političkih fenomena i procesa u BiH s posebnim naglaskom na europske integracije, te filozofsko, politološko
  i sociološko promišljanje Europske unije i njenih perspektiva kao takvih u odnosu na Bosnu i Hercegovinu;
 • izdavanje knjiga, časopisa, biltena, brošura, letaka, CD-a, DVD-a i drugih nosača informacija, kao i svih drugih oblika publikacija iz područja
  djelatnosti Udruge, sukladno Zakonu;
 • suradnja s institucijama vlasti, nevladinim organizacijama te drugim društvenim akterima u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge.